Associations locales
Associations
Nom Catégorie
Chorale Ste Cécile Association culturelle
Président(e): HENTGES-AUDRY Marianne
Adresse: 11, chemin de Kehmen L-9175 Niederfeulen
Déi Jonk vu gëschter Feelen asbl Association culturelle
Président(e): REINARTZ-KRACK Viviane
Adresse: 9, rue Dudley-Yves L-9176 Niederfeulen
Eng Uergel fir d'Parkierch Association culturelle
Secrétaire: HENROTTE François
Adresse: 29, rue Belle-Vue L-9176 Niederfeulen
Feelener Musek Association culturelle
Président(e): de Marie Sandy
Site internet: www.fanfarefeelen.lu
Prendre contact
Fraen -a Mammen Feelen-Mertzeg Association culturelle
Secrétaire: HILBERT-SCHOLTES Milly
Adresse: 19, route d'Arlon L-9176 Niederfeulen
Kolping Feelen Association culturelle
Président(e): SCHMITZ Alphonse
Adresse: 64, rue Dudley Yves L-9176 Niederfeulen
Nidderfeelener Jongen Association jeunes
Président(e): WILMES Claude
Adresse: 42, route d'Arlon L-9180 Oberfeulen
Club Senior Nordstad a.s.b.l. Association récréative
Adresse: Rue de l'Ecole Agricole - Centre J.-F. Kennedy L-9016 Ettelbruck B.P. 54 L-9001 Ettelbruck
Téléphone: 26 81 37 43
Site internet: http://www.nordstad-clubsenior.lu/
Feelener Fescherkollegen 92 Association récréative
Secrétaire: BRAUN Steve
Adresse: 30, Lisseneck L-9377 Hoscheid
Kaartereiberen vun Feelen Association récréative
Président(e): LANNERS Léonie
Adresse: 1, Chemin de Kehmen L-9175 Niederfeulen
L.C.G.B. Association récréative
Adresse: REDING Eugène 6, rue de la Montagne L-9175 Niederfeulen
Secouristes Association récréative
Secrétaire: ANDRÉ Véronique
Adresse: 4, Am Eck L-9157 Heiderscheid
Service d'incendie de la commune de Feulen Association récréative
Adresse: 92, route de Bastogne L-9176 Niederfeulen
Prendre contact
Spuerverein "Am Duerf" Association récréative
Adresse: LENTZ Jules 44A, rue Belle-Vue L-9176 Niederfeulen
Badminton Feelen Association sportive
Secrétaire: NOSBUSCH Anna
Adresse: Mertzig
Damme-Keeleclub "Vun Hannen op d'Viischt" Association sportive
Président(e): KETTEL-SCHRONEN Marianne
Adresse: 27, montée du Knapp L-9175 Niederfeulen
DT. 95 Feelen Association sportive
Président(e): MAJERUS Théo
Adresse: 7, route d'Arlon L-9176 Niederfeulen
Entente FC Racing Heischent-Feelen (Jugendéquipe) Association sportive
Délégué: CARDOSO Angelo & SCHANK Dan
GSM: 621 61 53 38 oder 621 75 32 75
F.C. Union Sportive "Häerenequipe" Association sportive
Président(e): WEIßGERBER Norbert
Adresse: 6A, Montée du Knapp L-9175 Niederfeulen
F.C. Union sportive Feulen Association sportive
Président(e): Schank Gilbert
Secrétaire: Anthon René
Adresse: 25, route d'Arlon L-9180 Oberfeulen
Site internet: http://www.usfeulen.lu
Prendre contact
K.C. 84 Feelen Association sportive
Adresse: MARTZEN Félix 85, cité Warkdall L-9030 Warken
K.C. Granini Association sportive
Secrétaire: MATHAY Claude
Adresse: 5A, route d'Arlon L-9180 Oberfeulen
Supporter-Club "Allez Feelen" Association sportive
Président(e): MATHAY-BRACHMANN Viviane
Adresse: 5, rue de l'Acht L-9177 Niederfeulen
macommune.lu
© Administration Communale de Feulen