Dernière modification : 21 avril 2020 à 14:53

Nordstadjugend


D'Nordstadjugend huet e klenge Clip gemach fir deene Jonken MERCI ze soën, dat si sëch un all di Restriktiounen haalen, di am Moment verlaangt gin. Mat dësem Clip sollen si dozou ermuddegt ginn domadder weider ze fueren. Et as jo zemools mat deem schéine Wieder net einfach fir si, doheem ze bleiwen, dofir as et wichteg, hinnen e Merci ze gin.


>> Clip Nordstadjugend


********​

Weider Informatiounen op www.nordstadjugend.lu

Non
Non